Cn

Mobile Phone: +86 18361445350

Products
Products

Key Words: Laser Cutter PlywoodLaser Engraving MachineLaser Rust RemovalHandheld Laser Welder

Home > Products > Laser Cutting > CO2 Laser Cutting Machine

wycinarka laserowa

maszyna do grawerowania laserowego

   Zosta?y tylko dwa dni na najwi?ksz? zni?k?   

Graweruj laserowo tekst, logo i zdj?cia na szerokiej gamie materia?ów, w tym na drewnie, akrylu, kamieniu, metalu i nie tylko!

 • Grawerowanie laserowe z drewna, skóry, tektury, szk?a i tworzyw sztucznych

 • Ci?cie laserowe z cienkiego (do 3-5mm) drewna, skóry, tekstyliów i tworzyw sztucznych

 • ?atwy w obs?udze

 • Automatyczna regulacja wysoko?ci ostro?ci dla szybkiej zmiany materia?u

 • Powierzchnia robocza 600 x 400 mm, 1000 x 600 mm, 1300 x 900 mm or 1500 x 900 mm

 • Moc lasera 60-150W

 • Mo?liwo?? rozbudowy o modu? obrotowy

 • Nadaje si? do u?ytku profesjonalnego


+86 18361445350

wmb@chanxan.com

 • Product Description
 • Product Characteristics
 • Performance Parameter
 • Application Field

Przyk?ady obróbki drewna

Handicrafts, Modeling and Interior Design Laser EngravingHandicrafts, Modeling and Interior Design Laser EngravingHandicrafts, Modeling and Interior Design Laser EngravingHandicrafts, Modeling and Interior Design Laser EngravingMaszyna laserowa CO2 Seria produkcyjna - Wycinarka laserowa i grawerka laserowa

Maszyny laserowe CO2 serii CW to wysokiej jako?ci i wytrzyma?e maszyny, które doskonale nadaj? si? do produkcji przemys?owej. Powierzchnia robocza mo?e by? automatycznie podnoszona i opuszczana za pomoc? jednego przycisku. Dzi?ki wbudowanemu czujnikowi wysoko?ci w g?owicy laserowej maszyna mo?e w pe?ni automatycznie ustawi? ostro??, wi?c nie trzeba ju? wykonywa? r?cznej pracy. Ci?cie laserowe lub grawerowanie laserowe to idealny proces do obróbki du?ej liczby materia?ów. Laser na podczerwień topi lub odparowuje materia?, umo?liwiaj?c ci?cie (wysoka moc lasera) lub grawerowanie (ma?a moc lasera). Podczas grawerowania laser odparuje wierzchni? warstw?, powoduj?c zmian? struktury powierzchni. Maszyny laserowe CO2 serii CW s? dostarczane z ci??kim przemys?owym wyci?giem powietrza i maj? mo?liwo?? rozbudowy o modu? obrotowy. Seria CW jest odpowiednia dla firm poszukuj?cych niezawodnej maszyny w przyst?pnej cenie.

Profesjonalne ci?cie i grawerowanie od ma?ych do du?ych

Maszyny laserowe CO2 serii CW s? idealne do profesjonalnego, seryjnego wykorzystania seryjnego ci?cia i grawerowania ma?ych i du?ych przedmiotów o grubo?ci do 15 mm. Moce lasera wahaj? si? od 60 do 150W. Solidna konstrukcja sprawia, ?e ostatni produkt z serii wygl?da dok?adnie tak samo jak pierwszy produkt. Szybko?? ci?cia i grawerowania jest porównywalna z maszynami laserowymi CO2 serii CW.


Powierzchnia robocza

Maszyny laserowe CO2 serii CW maj? powierzchni? robocz? 60 x 40 cm, 100 x 60 cm, 130 x 90 cm lub 150 x 90 cm. Maszyna jest standardowo wyposa?ona w ?o?e no?a, na którym umieszczany jest materia? do wycinania lub grawerowania, ale maszyny laserowe CO2 serii CW mog? by? równie? opcjonalnie wyposa?one w ?o?e o strukturze plastra miodu. ?ó?ko o strukturze plastra miodu lepiej podtrzymuje materia?, jest to szczególnie przydatne, gdy tniesz elastyczne materia?y, takie jak tkaniny lub regularnie wykonujesz ma?e przedmioty. Te ma?e przedmioty pozostaj? na pod?o?u o strukturze plastra miodu po ci?ciu.

?atwa operacja

Zastosowany kontroler w maszynach laserowych CO2 serii CW jest taki sam, jak w innych maszynach laserowych CO2. Na w pe?ni graficznym wy?wietlaczu mo?esz ?atwo przygotowa? prac? laserow? i graficznie ?ledzi? post?p podczas ci?cia lub grawerowania. Ten kontroler ma bardzo dobr? obs?ug? b??dów, co czyni maszyn? ?atw? w u?yciu dla (nietechnicznych) pocz?tkuj?cych, ale tak?e dla zaawansowanych u?ytkowników.

Laser Engraving and Engraver Machines


?atwe w u?yciu oprogramowanie laserowe

Przygotowanie przypisania lasera odbywa si? za pomoc? do??czonego oprogramowania laserowego. Wysy?asz cyfrowe projekty do maszyny laserowej i mo?esz sterowa? maszyn? laserow?. Dzi?ki temu oprogramowaniu mo?esz pracowa? na wielu warstwach z osobnymi ustawieniami w ka?dej warstwie, dzi?ki czemu mo?na wykonywa? po??czone zadania z wieloma operacjami grawerowania lub ci?cia. To oprogramowanie jest odpowiednie dla systemów Windows, MAC OSX i Linux i jest dost?pne w wielu j?zykach, w tym holenderskim, angielskim, francuskim i tak dalej. W do??czonej holenderskiej instrukcji znajdziesz obszerne informacje na temat obs?ugi oprogramowania i kontrolera lasera.

Handicrafts, Modeling and Interior Design Laser Engraving


Ci?cie laserowe - samodzielnie narysuj lub zaimportuj

Do ci?cia laserowego wykorzystuje si? wycinanie rysunków w formacie wektorowym. W oprogramowaniu laserowym mo?esz samodzielnie stworzy? prosty projekt lub zaimportowa? plik wektorowy. Te pliki wektorowe pochodz? standardowo z wi?kszej liczby programów graficznych, takich jak Adobe Illustrator (format ai) lub bardziej technicznych programów, takich jak AutoCAD lub Fusion360.

Bezpo?redni import plików pdf-wektorowych

Oprogramowanie lasera obs?uguje nast?puj?ce formaty wektorowe:

 • * ai - Adobe Illustrator. Draw the industry standard for vector.

 • .pdf - Portable Document Format. Standardized exchange of files.

 • .dxf - Drawing Exchange Format. Standardized export format of most mechanical design software

 • .svg - Scalable Vector Graphics. Format that is rapidly emerging and where a lot of open source software is available.


Szybko konwertuj obrazy rastrowe na pliki ci?cia wektorowego

Dzi?ki oprogramowaniu laserowemu bardzo ?atwo jest konwertowa? czarno-bia?e (rastrowe) obrazy na pliki wektorowe, dzi?ki czemu mo?na je natychmiast wykorzysta? do ich wyci?cia.

Grawerowanie laserowe - importowanie obrazów

Mo?esz równie? u?y? oprogramowania laserowego do importowania obrazów do grawerowania laserowego. MetaQuip cz?sto u?ywa oprogramowania PhotoGrav do bardziej z?o?onych obrazów, co oznacza, ?e konwersja obrazów bez dalszego przetwarzania wst?pnego lub końcowego jest zawsze idealna. Oprogramowanie lasera obs?uguje nast?puj?ce formaty:

 • * bmp

 • * .jpg * .jpeg

 • * .png

 • * .gif

 • * .tga

Bezpieczeństwo lasera i certyfikacja CETego typu maszyny pracuj? z niewidzialnym ?wiat?em laserowym o du?ej mocy, które mo?e powodowa? oparzenia, uszkodzenie oczu, a nawet ?lepot? operatora maszyny, a tak?e osób postronnych. Potraktuj powa?nie bezpieczeństwo lasera i certyfikat CE przy zakupie tego typu maszyn laserowych i popro? o raporty bezpieczeństwa lasera i techniczne pliki konstrukcyjne od swojego dostawcy maszyny laserowej!


Maszyny do produkcji CO2 s? zgodne ze wszystkimi obowi?zuj?cymi wytycznymi maszynowymi CE i normami bezpieczeństwa lasera. Maszyny CO2 Production s? urz?dzeniami laserowymi klasy 1, co oznacza, ?e podczas normalnego u?ytkowania nikt nie mo?e by? nara?ony na promieniowanie laserowe. Po otwarciu lasera wszystkie lasery natychmiast si? wy??czaj?, a bie??ce zadanie lasera zostaje przerwane. Bezpieczeństwo przede wszystkim.Wi?cej o bezpieczeństwie lasera i certyfikacji CE ...Laser Engraving and Engraver Machines


Zawarte w standardzie

Seria CW jest wyposa?ona w przemys?owy wyci?g powietrza do usuwania oparów i py?ów uwalnianych podczas spawania laserowego. Kompresor powietrza, który zapewnia, ?e soczewka i g?owica lasera pozostaj? czyste tak d?ugo, jak to mo?liwe oraz przemys?owa ch?odnica wody, która zapewnia, ?e tuba lasera pozostaje ch?odzona podczas procesu laserowego. Jedyne, o co trzeba zadba?, to miejsce na maszyn?, gniazdo 230VAC i kana? wylotowy powietrza (100mm).


Laser machine

Work surface 600 x 400 mm, 1000 x 600 mm, 1300 x 900 mm or 150 x 900 mm

Laser Engraving Machine for Plywood

Industrial water cooler

For active cooling of the laser tube. This is a closed system.


Laser Engraving Machine for Plywood

Air compressor

To create overpressure at the lens so that it does not pollute as quickly.


Laser Engraving Machine for Plywood

Exhaust fan

To quickly remove welding fumes. Required: direct air discharge to the outside (150mm) or air filter.
Laser Engraving Machine for Plywood

Laser software - Windows, MAC OSX, Linux

Laser software to import vector files and raster images or prepare a simple laser job directly for laser processing.

Dutch-language product and software manual


Applications

 • wood engraving

  wood engraving

 • key chain laser engraving

  key chain laser engraving

 • craft laser engraving

  craft laser engraving

Subscriber:wycinarka laserowa

Name

Tel

Email

CAPTCHA

欧美重囗味SM群虐视频